Forskriftsendringer 2010

Forskriftsendringer - NEK400:2010
Nye elektriske forskrifter og normer for boliger er ute på høring.
Normen NEK400-8-823:2010 blir i hovedsak vedtatt, og gjeldende fra 01.07.2010.
Nedenfor følger noen "lekkasjer" fra forskriftsendringene, og vi vil legge ut ytterligere presiseringer så snart endringene
offentliggjøres i løpet av våren 2010.
Kravene kommer i tillegg til, eller endrer kravene i de øvrige delene av NEK400.
Endringene kommer som følge av at dagens bruk av elektrisk energi er vesentlig endret de siste 20-30 årene.
Endringene i bruken har kommet innenfor forventet levetid for den elektriske installasjon, og man ser at det oppstår flere alvorlige skader og branner som følge av at den elektriske installasjonen i boliger ikke brukes innenfor det den elektriske installasjonen er prosjektert og levert for.
Forskriftsendringene legger tilrette for en fleksibel bruk av rom og områder i boligen, samt at det skal tilrettelegges for en effektiv energibruk.

- Det elektriske anlegget skal dimensjoneres for 100% elektrisk oppvarming ( 823.132.3.01 )
- El.installasjonen i et rom i en bolig skal være lagt tilrette for en sannsynlig endring i rommets bruksmønster ( 823.132.3.02 )
- Belastning over 2.000 Watt skal ha egen kurs ( 823.132.3.03 )
- Varmtvannsbereder med en effekt på 2.000 Watt eller mer, skal være fast tilkoblet.
- Utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal ha egen kurs, uten jordfeilbryter ( 823.410.3.4 )
- Jordfeilbryter for alt opplegg, uansett nettype ( TN og IT ) ( 823.411.3.3 )
- Komfyrvakt skal monteres på alle komfyrer som ikke har dette innebygget. ( tid- og /eller temperatur utkobling ) ( 823.421.01 )
- En kabel sin strømføringsevne skal være større enn sikringens I2 verdi. Dette gjelder for kabel opp til og med 4mm2 Cu ( 823.433.01)
- Det stilles strengere og mer omfattende krav om at elektroentreprenøren skal utarbeide og overlevere større dokumentasjonsmengde ( 823.514.5.01 ).
- Installasjonstegninger med ledningsføring skal utarbeides og overleveres for all skjult el.installajon ( røranlegg ) ( 823.514.5.01 ).
- Overspenningsvern kl.II ( mellomvern ) skal monteres i sikringskap ( 823.534.01 ).
Det blir krav om brannbegrensning som følge av funksjonsfeil ved overspenningsvern.
- Forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer ov.sp.vern kl.I skal ha forankoblet finvern ( 823.534.01 ).
- Stue, soverom, arbeidsrom og oppholdsrom: Minst en stikkontakt pr. 2 meter benkeplate, dok ikke mindre enn 2 stikkontakter
+ minst 4 stk uttak ved gulv i forbindelse med spiseplass.
- Kjøkken: Stikkontakt for hvert fast utstyr + Minst en stikkontakt ved gulv pr. påbegynt 4 m2 gulvflate.
- Entre / gang: Minst en dobbelt stikkontakt ved gulv pr. påbegynt 6 m2 gulvareal.
- Andre rom / boder: Det skal monteres nødvendig antall uttak tilpasset rommets funksjon, dog minst en dobbelt stikkontakt.
- PC/TV/Musikkanlegg: Ved hver planlagt plass, skal det monteres minst 6 stk uttak. Inntil 4 stk av disse kan være Euro-plugger.
Disse krav kommer i tillegg til generelt antall stikk. for rommet.
- Uttak for lamper skal avsluttes med stikkontakt / stikk type DCL ( 6 Ampere ) ( sukkerbit er ikke tillatt ).
- Biloppstillingsplass: Minst 1 stk stikkontakt pr. biloppstillingsplass ( 823.536.08 ).
- Lamper som er tilkoblet via 2 faser, og ikke er forsynt med ELV, skal ha allpolig bryter ( 2-polet bryter ). ( 823.559.6.1 )
- Periodisk verifikasjon skal gjennomføres minst hvert 5 år ( 823.62.2.1 )Endringer og presiseringer fra everket
- Hver boenhet skal ha egen strømmåler og avregnes separat ( privatmåler blir forbudt )
- Næringsbygg er unntatt fra krav om separat måling ( f.eks. handlesenter m.m. )
- EB skal bytte alle strømmålere ( ca. 60.000 stk ) med fjernavlesning, og mulighet for å slå av stømmen dersom regninger ikke betales.
- Meldinger til everket skal inneholde GAB adresse for boenhet ( f.eks. H01101 ) + fødeselsnummer for eier / bruker.
- Everket skal etter 01.07.2012 ikke ha mulighet til å frakoble uprioritert last.
- Everket eier kabel frem til grunnmur. Huseier eier kabel fra grunnmur og frem til Overbelastningsvern.
- Responstid for everksentreprenører er 7 arbeidsdager ( legging av inntakskabel , kabelskap m.m. ).
- Responstid for everksentreprenører i forbindelse med spenningsetting er 1 arbeidsdag.
- Everksentreprenør vil kreve tileggsbetalt dersom deres arbeid er forhindret ( f.eks graving til inntaksskap ).03.03.2010 J.Andreassen